Anthony Hopkins, karantinada kedisine piyano çaldı