Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında

Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında

Fransız ve dünya edebiyatının en üretken ve usta yazarlarından olan Alexandre Dumas, tam 200 yaşında. Dumas'ın önde gelen eserleri ise Üç Silahşörler ve Kamelyalı Kadın adlı kitaplarıdır.

Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında

Alexandre Dumas, 24 Temmuz 1802’de doğdu. 19. yüz­yı­lın en ve­rim­li ve en sevilen Fransız ya­zar­la­rın­dan. Ön­ce oyun­la­rı, da­ha son­ra da ta­rih­sel ro­man­la­rıy­la bü­yük ün kazandı.

Özel­lik­le, Kar­di­nal Ric­he­li­eu dö­ne­min­de­ki dört gö­zü­pek kah­ra­ma­nı an­lat­tı­ğı, romans tar­zın­da­ki Les Tro­is Mo­us­qu­eta­ires (Üç Si­lah­şör­ler, 1844) ve Le Com­te de Mon­te-Cris­to (Mon­te Kris­to Kon­tu, 1845) en ta­nın­mış ya­pıt­la­rın­dan­dır.

Du­mas’nın renk­li, açık yü­rek­li, ki­mi za­man pek inan­dı­rı­cı ol­ma­yan bir üs­lup­la kendi ola­ğa­nüs­tü ya­şa­mın­da­ki olay­la­rı ak­tar­dı­ğı Mé­mo­ires (Anı­lar, 1852-54) ad­lı ya­pı­tı, ro­man­tik dö­nem Fran­sız ede­bi­yat ya­şa­mı­na da ışık tu­tar.

Son şans olarak tiyatro

Du­mas, ge­çi­mi­ni sağ­la­mak ama­cıy­la genç yaş­ta Pa­ris’e git­ti. Avu­kat ol­ma­yı planlı­yor­du ama ge­le­ce­ğin Fran­sa kra­lı Or­lé­ans dü­kü Lo­uis-Phi­lip­pe’in hiz­me­ti­ne gir­di. Son­ra da şan­sı­nı ti­yat­ro­da de­ne­me­ye ka­rar ver­di. Yaz­dı­ğı oyun­lar, döneminde bü­yük il­gi gör­dü.

Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında #1

Edebiyata yöneldi

Hen­ri III et sa co­ur (III. Hen­ri ve Sa­ra­yı, 1829) ad­lı oyu­nun­da Du­mas, Fran­sız Röne­san­sı’nın gös­te­riş­li bir tab­lo­su­nu çiz­di. Na­po­lé­on Bo­na­par­te (1831) ye­ni ölen im­pa­ra­to­run ef­sa­ne­leş­me­sin­de rol oy­na­dı.

Du­mas oyun ya­zar­ken bir yan­dan da ta­rih­sel ro­man­la il­gi­len­me­ye baş­la­dı ve renk­li bir ta­rih­sel fon­da, ge­nel­lik­le 16. ve 17. yüz­yıl­da ge­çen he­ye­can­lı öy­kü­ler yaz­ma­yı he­def­le­di.

Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında #2

Dumas öldü

Du­mas ba­şa­rı ka­zan­dık­ça ken­di­ni pa­halı zevk­lere ver­di ve borç­larını ödeyebil­mek için daha kısa sürede daha çok yaz­maya baş­ladı. Ay­nı zaman­da gazetecilik yapıp gezi kitap­ları da yazarak para kazan­maya çalış­tı ama başarılı olamadı. Alexand­re Dumas 1870’te, Diep­pe yakın­ların­da öl­dü.

İlginizi Çekebilir
Mersin'de polisevine silahlı saldırı
Mersin'de polisevine silahlı saldırı
598 YORUM
İç Haber
Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı
Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı
907 YORUM
3. Sayfa
ORC'nin eylül ayı genel seçim anketi
ORC'nin eylül ayı genel seçim anketi
841 YORUM
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bizim dengimiz değildir, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bizim dengimiz değildir, olamaz
529 YORUM
Gündem
Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
ADVERTORIAL
CryptoTrader