Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri artırıldı

Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri artırıldı

Alınan bir karar gereği artık kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri, Devlet Denetleme Kurulu'nca denetlenebilecek.

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KAMUYA YARARLI DERNEKLER DEVLET DENETLEME KURULUNUN DENETİMİ ALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre; kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek.

DEVLET DENETLEME KURULU, DENETİM KAPSAMINDA BU DERNEK VE KURUMLARIN SORUMLUKLARINI TAŞIYACAK

Bu kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisine sahip olacak olan Devlet Denetleme Kurulunun grup başkanı ve denetçileri, denetim görevi gereğince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olacak.

Devlet Denetleme Kurulu nun yetkileri artırıldı #1

DEVLET DENETLEME KURULU HAKKINDA:

İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.

Silahlı kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.

Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır.

Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla düzenlenir.