Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik resmileşti

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik resmileşti

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle geniş bir alanda birçok konuda güncellenmeye gidilmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre diş protez teknikerlerinin yeni görev alanlarından Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşların kamu kurumları ile yapacağı protokollerin şartlarına, imar düzenlemelerinden Rekabetin Korunması Kanunu'nun genişletilmesine ve İşverenlere asgari ücret desteğini de içeren 25 maddelik düzenlemeyi içeriyor.

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ PROTEZ LABORATUVARI KURABİLECEK

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, 31 Aralık 2021 ila 23 Kasım 2015 tarihleri arasında diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol kapsamında eğitim alanlar, diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere, yardımcı personel olarak çalışabilecek.

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik resmileşti #1

SAĞLIK BAKANLIĞI KURULUŞLARI KAMU KURUMLARI İLE PROTOKOL YAPILABİLECEK

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları da söz konusu protokoller doğrultusunda götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti bedeli ödemeye yetkili olacak.

GÖTÜRÜ BEDELİ PROTOKOLLERDE YER ALACAK

Bu şekilde hizmet verilmesine ve götürü bedelin tespit edilmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak yapılacak protokollerde belirlenecek. Götürü bedel üzerinden sunulan hizmetler için ilgili kurumlara ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecek.

UMUMİ HİZMET ALANLARI İÇİN PARSELASYON PLANI DÜZENLEMESİNDE ORTAKLIK PAYI KESİNTİSİ

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10'uncu maddesi kapsamında yapılan uygulamalarda, umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden az olması durumunda, önceki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilecek.

Yapılan bu kesinti tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer uygulama olarak değerlendirilemeyecek ancak toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45'i de geçemeyecek.

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 25'İNCİ MADDESİNE BAZI FIKRALAR EKLENDİ

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 25'inci maddesine eklenen bazı fıkralara göre, kurul başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki 2 sene içinde bu kanun kapsamında gerçekleştirilen soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri bu kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde kurum nezdinde temsil edemeyecek.

RAPORTÖRLERİN GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONDAKİ SORUMLULUKLARI BELİRLENDİ

Görevden ayrıldıkları tarihten önceki 2 yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli, bu süre içinde 43'üncü madde uyarınca anılan personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili daire başkan yardımcısı ile başkan yardımcısı, kurumdan ayrılmalarından itibaren 2 yıl süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri bu kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde kurum nezdinde temsilde bulanamayacak.

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik resmileşti #2

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK KANUNUNA GEÇİCİ MADDELER

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici madde eklendi.

Geçici madde 85'e göre, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı ocak ila aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 lirayla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik resmileşti #3

İŞVERENE ÜCRET DESTEĞİ

Buna göre şverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Ancak “a” bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 294 lira olarak esas alınacak.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı ocak ila aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4'üncü maddenin birinci fıkrasının "a" bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmayacak.

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik resmileşti #4

İŞ YERİNİ KAPATIP BAŞKA BİR İSİM ALTINDA AÇARAK İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN YARARLANMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2021 yılı ocak ila aralık ayları/dönemi için kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu iş yerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacak.

Ancak ilgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda kurumca yapılacak ihtar üzerine 15 günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren iş yerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam edecek.

LİNYİT VE TAŞKÖMÜRÜ ÇIKARAN İŞ YERLERİNDE ÇALIŞANLARIN GÜNLÜK KAZANCINDA YENİ KISTASLAR

3213 sayılı Kanun'un ek 9'uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin 2 katından az olamayacağı hükme bağlanan "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için belirlenecek günlük kazanç 392 lira olarak ve 2020 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik resmileşti #5

30 NİSAN 2021'E KADAR ÇEK SUÇLARINDAN MAHKUM OLANLARIN CEZALARININ İNFAZI DURDURULABİLECEK

5941 sayılı Çek Kanunu'nun geçici 5'inci maddesinin birinci fıkrası değiştirildi.

5'inci maddede tanımlanan ve 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulabilecek.

Hükümlü 30 Haziran 2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak.

Kalan kısmını 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilebilecek.

30 Haziran 2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilebilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilebilecek.

Bu fıkra hükümleri, 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ve bu fıkrada belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilecek.

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik resmileşti #6

GÜMRÜK PERSONELİNE VERİLECEK ÖDÜL, MAAŞININ 6-24 KATI ARASINDA OLACAK

Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyan gümrük personeline maaşının 6 katından 24 katına kadar ödül verilebilecek

16 Nisan 2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılır." ifadesindeki süre "6 ay" şeklinde değiştirildi.

Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek maddeye göre, gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında, 39'uncu maddede belirtilen personelden, devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 6 katından 24 katına kadar ödüllendirilebilecek.

Bunlardan sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek.

İlginizi Çekebilir
Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı
Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı
351 YORUM
Magazin
Kılıçdaroğlu, ilkokulda başörtüsü olmasına da karşı çıktı
Kılıçdaroğlu, ilkokulda başörtüsü olmasına da karşı çıktı
719 YORUM
Politika
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili sözleri canlı yayında hatırlatıldı
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili sözleri canlı yayında hatırlatıldı
441 YORUM
Medya
Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla poz verdi
Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla poz verdi
241 YORUM
Magazin
Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
ADVERTORIAL
CryptoTrade