Fethullah Gülen'den sert yolsuzluk açıklaması - izle

Herkul.org'da Fethullah Gülen'in 'Yolsuzluk' başlıklı son sohbetini yayınlandı.

Oldukça sert açıklamalar yapan Fethullah Gülen ''Şimdiye kadar demediğim şeyleri dedim. Umuma ait şeyler çalınmış çırpılmışsa,o mevzuda birisi göz yumuyorsa, o da o haramîlerle müşterek demektir. İşte orada göz yumulamaz. Haksız, kimse, o mutlaka cezasını bulacaktır'' dedi. Gülen, sohbetinde şunları söyledi;

Fethullah Gülen'den sert yolsuzluk açıklaması

KENDİ EVLADINIZA KARŞI GÖSTERDİĞİNİZ ŞEFKATİ BÜTÜN MÜMİNLERE KARŞI GÖSTERMELİSİNİZ

İnsanlara saygının önemli bir yanı, onları hep Cenab-ı Hakk'ın rahmâniyet ve rahîmiyetinin bir tecellisi olarak görmek, kucaklamak, bağrına basmak, sineni onlara da açmak.. ve yaptığı kusurlar karşısında kendi evladına tavrın gibi, yani hafifçe belki kulağını tutup çekebilirsiniz, azıcık okşayabilirsiniz, "bismillah destur" deyip başına bir şey gelmesin diye elinizle itebilirsiniz; bunları yapmadan da edeceğiniz şeyi edebilirsiniz.. Bunlar ayrı bir mesele.. Fakat kendi evladınıza gösterdiğiniz aynı şefkati bütün mü'minlere karşı gösterme bir esas olmalı ve bunda kusur edilmemeli. Aynen öyle de -günümüzde de yaşandığı gibi- evladınızın bir meâsîsi, bir mesâvîsi karşısında -yani isyana müteallik bir mesele veya seyyiâta müteallik bir mesele karşısında- hemen vurma, kırma, dövme değil de "Acaba ne yapayım ki ben bunu bundan sıyırayım ve kuve-i maneviyesini kırmayayım, incitmeyeyim, kendime karşı da tepkiye ve reaksiyona sevketmeyeyim!" Bu da şefkatin gereği.

ŞEFKAT 4 ESASTAN BİRİ

Şefkat sizin mesleğinizde, hakkı ikame edenlerin mesleğinde, ruh abidelerini ikame etmeye kendini adamış insanların mesleğinde dört esas düsturdan biridir. İki de tâli düstur vardır. "Der tarik-i acz-i mendi lazım amed çâr-ı çîz / Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak ey aziz!." Şefkat ve tefekkür tâli ama çok önemli.

CİNNETLE İNSAN TEDAVİ EDİLEMEZ

Şefkat yöntemiyle açılmayacak kapılar yoktur. Hiddetle, şiddetle ve fezâzetle hiçbir problem çözülemez. Şiddet, hiddet, öfke.. Bütün bunlar muvakkat birer cinnettir. Cinnetle insanlar tedavi edilemez. Mecnunlar, insanları tedavi edemezler. Aklı başında olmak lazım; o da şiddetten, hiddetten, gilzetten, fezâzetten, nefretten, kinden, gıybetten, iftiradan, riyadan, süm'adan, hüd'adan, mesaviden tecerrüde vabestedir. Bunlardan sıyrılmamış bir insanın kendi duygu ve düşünceleri çok âli bile olsa, Cibril-i Emin'in dudaklarından dökülmüş lal-ü güher gibi incilerden bile olsa, başkalarına bunları kabul ettirmesi mümkün değil. Şefkat, re'fet ve mülayemet mü'minde bir esas olmalı.

Kim nasıl davranırsa davransın, başkalarınının muamelesi, dünya görüşü, hayat felsefesi ve konumu ne şekilde olursa olsun, mü'mine düşen Kur'ânî olmak, Sahih Sünnet çizgisinde hareket etmek ve Raşid Halifelerin yolundan ayrılmamaktır. Bu cümleden olarak insanların ayıplarıyla meşgul olmak kat'iyen doğru değildir.

İFTİRALARDA BULUNULUYORSA...

"Mü'min kardeşini bir günahla ayıplayan, o iş, başına gelmeden ölmez!.." buyuruyor İnsanlığın İftihar Tablosu. Şayet ayıp sadece ayıplamada kalmayıp -hafizanallah- gıybetlere giriliyorsa, bu istikamette bir de olmadık şeyler yapılıyorsa, iftiralarda bulunuluyorsa, nâsezâ, nâbecâ sözler söyleniyorsa.. Bir de umum dünyaya yayarcasına, duyururcasına bu mesele icra ediliyorsa, bir de heyetler bu mevzuda gıybet tahtasına, iftira tahtasına raptediliyor, gez-göz-arpacık deyip onlar hedef alınıyorsa -hafizanallah- umumun hukuku söz konusu olması itibariyle âmme hakkıdır, Allah hakkıdır.. Onca cemaat haklarını helal etmeyince -ben yine o tabiri kullanmak istemiyorum, başkalarının kullanmasına bağlayarak diyeceğim- eğer benim yerimde başka biri olsaydı: "Böyle densizce yaşayan insanlar, kat'iyen Cennet'e giremezler; başlarını yerden kaldırmasalar bile, İslam adına bazı şeyler yapsalar bile!.."

ASİMETRİK SALDIRGANLIK VAR

Koskocaman camiayı, kendini Allah'a adamış insanları.. Dünden bugüne -dün belki sadece ehl-i ilhad yapıyordu şimdi asimetrik bir saldırganlık var- bir bitirme cehdi ve gayreti var. Fakat bütün bunlar karşısında sarsılmadan, belki sarsılabilir ama devrilmeden, "Ey Yüce Rabbimiz, biz yalnız Sana güvenip Sana dayandık. Bütün ruh-u cânımızla Sana yöneldik ve sonunda Senin huzuruna varacağız" diyerek, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in cedd-i emcedi Hazreti İbrahim (aleyhisselam) gibi Allah'a dayanıp, sa'ye sarılıp, hikmete râm olmak suretiyle bu dâhiyeleri aşmaya çalışmalı; "Bu da geçer Ya Hû!" demeli, onun geçeceği anı intizar etmelidir.

MÜNASEBETSİZ ŞEYLERE AYNIYLA MUKABELEDE BULUNMAMALI

Yakışıksız, münasebetsiz şeylere aynıyla mukabelede bulunmamalıdır. Mü'mine "alçak" dememelidir. Bir gün Allah (celle celaluhu) böyle diyeni, gerçekten realite planında alçaltır da tarihe öyle alçalmış olarak kaydedilir. Gelecek nesiller de onu alçalmış bir insan olarak yâd ederler.

AYIPLARLA UĞRAŞMAK MÜMİNİN İŞİ DEĞİL

Ayıplarla uğraşmak mü'minin işi değildir. Hem Kur'anın temel disiplinleri, hem Sünnet-i Sahiha'dan çıkan esaslar, hukuk sistemi açısından, fertlerin kusurlarıyla hususi mahiyette meşgul olmanın doğru olmadığını Kıtmir değişik vesilelerle arz etmiştir.

Nitekim yakın tarihte, Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Mâiz'i, huzurundan üç defa geriye çevirdiğini, dördüncü gelişinde ona şer'î ceza ne ise onu uyguladığını arz etmeye çalışmıştım. Keza arkadan gelen Gâmidiyeli kadını da Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) geriye göndermişti. Fakat onlar ısrarlıydılar. Ancak öyle bir had tatbik edildiğinde arınacaklarına inanıyorlardı. Oysa ki gizli yapılmış günahlarda, İnsanlığın İftihar Tablosu'nun mülahazası da bu istikamettedir; Cenâb-ı Hakk'a teveccüh edersin, tevbede bulunursun derecene göre, inâbede bulunursun derecene göre, evbede bulunursun derecene göre; istiğfar edersin, "Allah'ım bütün müstağfirlerin istiğfarı adedince Sana istiğfar ediyorum!" dersin "ve Sana tevbede bulunuyorum, Sen Tevvâb'sın, tevbemi kabul eyle; Sen Münîb'sin, inâbeme benim cevap ver; Sen Hazreti Evvâb'sın, ne olur benim evbemi kabul buyur." Bunlar "Zümrüt Tepeler"de geçen, Sofi telakkisiyle, Cenâb-ı Hakk'a çok farklı yönelmenin adları ve unvanlarıdır. Erbabı için, bunları burada tekrar etmek, açıklamak zaid olur. Şahsî günahlar karşısında yapılması gerekli olan şey, istiğfar, tevbe, inâbe ve evbedir. Fert bunu yapar, Cenâb-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle, rahmâniyetiyle, rahîmiyetiyle arınmış olur onlardan. Tevbe bir arınma kurnasıdır. Böylece tertemiz olarak Cenâb-ı Hakk'ın Firdevs'iyle serfirâz olabilir.

UMUMA AİT ŞETLER ÇALINMIŞSA... O MEVZUDA BİRİSİ GÖZ YUMUYORSA O DA HARAMİLERLE MÜŞTEREK DEMEKTİR

Fakat bazı cinayetler vardır ki, bunlar umumun hukukuna tecavüzle oluşmuş günahlardır. Âmme hakkıdır. Âmme hakkı aynı zamanda Allah hakkıdır. İster İslam'ın Hukuk Sistemi, isterse Modern Hukuk Sistemi âmme hakkına taalluk eden meselelerde kat'iyen müsamahaya gitmezler. Umumun hukuku söz konusudur. Umuma ait şeyler çalınmış çırpılmışsa, bunu ne Mecelle kurallarıyla siz şöyle böyle yumuşatabilirsiniz, ne de başka demagojilerle ve diyalektiklerle. Âmme hakkıdır bu. Umumun hukukuna tecavüz edilmişse, bir tek arpa umum milletin hakkıysa, o yenmişse, o mevzuda birisi göz yumuyorsa, o da o haramîlerle müşterek demektir. İşte orada göz yumulamaz. Burada bu göz yummama mevzuunda esas budur, temel budur, usul budur.

ÜSLUPTA HATA YAPILMIŞ OLABİLİR

Belki üslupta hata yapılmış olabilir, usul vardır bu mevzuda. A'ya demek, B'ye demek, C'ye demek, bilmem H'ye demek de üsluptur. Fakat hiçbir zaman usul ve esas, üsluba feda edilmemelidir. O mesâvînin üzerinde durulmalı, nasıl yapılacaksa o pisliklerden insanlar arınmaya bakmalıdırlar.

ACABA BUNU ATFETSEK DEMEK GÜNAHI İKİLEŞTİRME DEMEKTİR

Suçluluk psikolojisiyle suçlar görünmezden gelinerek harâmîlik, kırk harâmîlik görmezlikten gelinerek, "Acaba bunu kime atfetsek?!." (bu mevzuda), gündem değiştirerek "Halkın dikkat nazarını kimin üzerine çevirsek ki, bir yönüyle belki halk nazarında bu mesâvîden sıyrılmış olsak?!." demek.. Bunlar dine karşı diyalektik yapma demektir. Dinin temel disiplinlerine karşı demagoji yapma demektir hafizanallah. Bu da günahı ikileştirme demektir. Bu aynı zamanda toplumun birbirine çok yakın olan parçalarını, moleküllerini birbirinden koparıp atıp işe yaramaz hale getirme demektir. Hafizanallah.

ÖYLE HATALAR VARDIR Kİ TOPLUMU TEMELİNDEN SARSAR

Bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Mâiz günahıyla, Gâmidiyeli kadın günahıyla, ferdî günahıyla karşınıza çıktığı zaman.. İmam Hâdimî'yle alakalı bir şeyi arz ettiğim zaman dediğim gibi, öyle üç defa dört defa gözlerinin kapağını silerek, "Acaba o mu, değil mi?" diye.. hayır bakma! "Lâ havle ve la kuvvete illâ billâh" de. "Allah'ım beni de bunu da mağfiret buyur!" de, çek git arkana bakmadan. Üzerinde durma; fikrinde, korteksinde ona bir yer ayırma. Bir dosyaya yerleştirme onu. Ve gördüğün zaman da kardeşin gibi yine sımsıkı sarıl. Bu ferdî bir hatadır. Fakat öyle hatalar vardır ki, toplumu temelinden sarsar. Onlara karşı müsamahalı olursanız, onların yaygınlaşmasına, bütün bütün o denâetlerin bütün toplumu sarmasına sebebiyet vermiş olursunuz. Bu açıdan da ister İslâmî Hukuk Sistemi, isterse de Modern Hukuk Sistemi o mevzuda işleyerek, akı ak, karayı kara olarak ortaya koyması lazım.

ELMASI, KÖMÜRÜ BİRBİRİNDEN AYIRMADIĞINIZ ZAMAN...

Bir şey olmuştur; ayetin ifadesiyle "Allah mü'mini aka çıkarır, temizler, paklar; bir yönüyle de öbürlerini eler, döker, onlar da elenmiş olurlar." Hazreti Pir'in ifadesiyle, elmas ile kömür birbirinden ayrılmış olur. Elması, kömürü birbirinden ayırmadığınız zaman, elmasa bile onun yanında durduğundan dolayı, kömür nazarıyla bakılır.

RÜŞVETİ ALLAH BİLİYOR... ÖBÜR TARAFTA HEPSİNİN HESABINI ALLAH SORAR

Önemli olan arınmadır. İçindeki o pislikleri atarak, "Aktım, ak olmaya çalışıyorum, inşaallah hep ak kalacağım!" mülahazasına bağlı daha farklı stratejilerle, daha insancıl tavır ve davranışlarla, daha şefkatli bir muameleyle!.. Başkalarını da boy hedefi göstererek toplum nazarında bir kısım karanlık kalemlerle onları karalamak suretiyle teselli olmak, bu dünyada bir şey olsa bile öbür tarafta hiçbir işe yaramaz. Çünkü mesâvîyi Allah biliyor, harâmîliği Allah biliyor, hırsızlığı Allah biliyor, rüşveti Allah biliyor. Öbür tarafta teker teker tek arpadan hesap sorma esprisine bağlı olarak hepsinin hesabını Allah sorar.

HIRSIZI GÖRMEDEN HIRSIZI YAKALAYANLARIN ÜZERİNE GİDENLER... ALLAH ONLARIN EVLERİNE ATEŞLER SALSIN

Burada bir şey demek aklıma geliyor. Şimdiye kadar hiç dememiştim. Eğer bu mevzuda bir kısım arkadaşlar kendilerine verilen imkanlarla.. onlar nisbet yapıyorlar, falan filan diyorlar, f diyebilirler, g diyebilirler, ç diyebilirler, d diyebilirler.. diyorlar.. bulaştı bulaşmadı mülahazasıyla, belki cinayet sayılabilecek bir kısım icraatta bulunuyorlar. Şöyle demek geliyor yani içimden.. demeden kendimi alamayacağım. Hiçbir zaman da demek istemediğim bir şeyi demek geliyor içimden. Yoksa Doktor İkbal gibi, Hazreti Pir-i Muğan gibi, tel'ine, bedduaya "amin" dememek, onları etmemek genel şiarımızdır. Fakat eğer hakikaten bu olumsuz şeylerin üzerine giden arkadaşlar.. kimse onlar tanımıyorum, binde birini bile tanımıyorum.. bu işin üzerine "Hukukun ve aynı zamanda sistemin, dinin ve aynı zamanda demokrasinin gerektirdiği şeyler bunlardır." deyip arınma adına, yıkanma adına, temizlenme adına, kirlerin öbür tarafa kalmasına meydan vermemek adına bir şey yaparken dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa... bize de nisbet ediyorlar, dolayısıyla ben bizi de onların içinde görerek diyorum.. dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, yaptıkları şey Kur'an'ın temel disiplinlerine aykırıysa, Sünnet-i Sahiha'ya aykırıysa, İslam'ın hukukuna aykırıysa, modern hukuka aykırıysa, günümüz demokratik telakkilere aykırıysa.. Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın. Ama öyle değilse, hırsızı görmeden hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum insanlara cürüm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar.. Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin.

ŞİMDİYE KADAR DEMEDİĞİMİ DEDİM

Dememiştim, demeden edemedim. O kadar diş gösterildi, o kadar salya atıldı, o kadar kimse tahrik edildi, o kadar o "twit"lerde o mel'un düşünceler bir yönüyle vizesiz rahat dolaştı ki, demeden edemedim. Şimdiye kadar demediğimi dedim.

Allah her şeye nigehbân. Dünyada kıtmir gibi insanların bir dikili taşı olmadı. Altmış senedir değişik imkanlar onun da önüne geldi. Allah'a hep dua ettim, "Allahım, kardeşlerimi birilerinin iş yerinde, fabrikalarda çalışmadan halas eyleme. Allahım, beni onlarla utandırma." dedim. İşçi olarak çalıştılar, işçi olarak emekli oldular ve hiçbir şeye sahip olmadılar. Çoğu kira evinde oturuyorlar. Kendi adıma da öyle düşündüm, onlar adına da öyle düşündüm. Cami penceresinde üç sene yatarken esasen, işte o dünyanın metaına temas etmemek için.. altı sene bir tahta kulübede döşeksiz yatarken, dünya mal u menaline meyletmemek için aynı şeyleri yaptım. Allah buna şahit. Ama başka türlü harâmîlik yapıp, milletin malına menâline el uzattıkları halde hala müslüman olarak görünüyorlarsa öbür tarafta neyin ne olduğu belli olacaktır.

HAKSIZ KİMSE MUTLAKA CEZASINI BULACAKTIR

Gönül, Çalab'ın tahtı / Çalab gönüle baktı / Kim gönül yıktı ise / O iki cihan bedbahtı. Bir sürü mü'minin gönlünü yıktılar. Kendimizi de istisna etmedim. Haksız, kimse, o mutlaka cezasını bulacaktır.

Yorumlar     |     Yorum Yaz

S 22.10.2014 18:33:49
SON DUA BÜKÜCÜ AVATAR FETO
cevap yaz
kan emiciler vanpirler 21.10.2014 23:31:13
oğlum sen çaldın müslümanların parasını din simsarı çakal istermisin kurban parası alsana nahh:=))))
cevap yaz
yürude ense tırasını görelim 05.08.2014 00:38:15
çok düzanbaz adamsın vesselam hıııı sen yokmusun sen şerefi onuru halsiyeti kalmamış teselliyi bedualarda arayan zavallılar
cevap yaz
Ferkan 04.08.2014 18:33:14
Hoca ne biçim evmiş bu, bir türlü yanmadı,yıkılmadı gitti :D ... Allah (c.c) sana ve senin gibilere akıl,fikir ve kalb temizliği nasip etsin inşAllah !!!
cevap yaz
ahmed 04.08.2014 16:53:56
ya biktik senden seni sana uyanlarida gormek istemiyorum siz bizden uzaksiniz midem bulaniyor sizi gordunmu ihaneti goruyorum ininize girin ininize
cevap yaz
HASAN_TAYFUN 04.08.2014 13:36:45
BEDDUA EDEN DİNDEN ÇIKAR KUL HAKKI YİYENDE MÜSLÜMAN OLUR AKP'YE OY VEREN ARKADAŞLARIMIN BAKIŞ AÇISI BU NE DEMEK LAZIM O ZAMAN İKİ TARAF BOK!!!
cevap yaz
cano 04.08.2014 13:35:02
komik oldunuz artık :))))
cevap yaz
hocamı hoca nerde??? 04.08.2014 13:13:51
hoca diyoarda ben bu sözde hocayı israile boyle beddua ederken hic görmedim ama muslumana durmadan beddua hadi onuda gecin bir seferde kınasın oda yok cok düşündürücü
cevap yaz
mert 04.08.2014 12:58:49
cin mi çıkartıyor?
cevap yaz
ıssız 2727 04.08.2014 12:53:36
Hoca mı dediniz) ))))) güldürmeyin
cevap yaz
Bagımsız Bir Medya İstiyoruz. 04.08.2014 12:48:20
Öncesinde neler diyor ama adam yani. kötü birşey söylemiyor, yapanlara diyor demekki sizlerde yani akp zihniyetinin icindekilerde yaapmıski üstlerine bu kadar alınıyorlar . siz yandaş medyalarda söylenenleri farklı sekilde algılandırıyorsunuz. bagımsız bir medya kurulusu istiyoruz türkiyede artık !
cevap yaz
.... 04.08.2014 12:30:59
bu beduaları yapmasının sebebi ona inanları kendisine baglamak için ve ona inananların şüphelerini yok etmek için ,çünkü insan biryerde şüphe duymaya başlar yoksa biz yanlış yoldamıyız diye başbakanı karsik alama kampanyalarına ragmen hala bu halk teveccühünü eksik etmiyor ve meydanları dolduruyor.
cevap yaz
HOCAMA SAYGILAR 04.08.2014 12:29:19
TAYYİP GİBİ SENDE İSRAİLE BEDDUA ET AMA TİCARETİ KESME ARTSIN İSRAİLE BENZİNİ BİZDEN GÖNDER ,BENZİNİ BİZ GÖNDERMİYORUZ ŞİRKETLER GÖNDERİYOR DİYE BİRDE SAÇMA SAPAN AÇIKLAMA YAP,HERŞEY LAFTA KALSIN GAZZEYE BİR BATTENİYE BİLE GÖNDERME AMA ASARIZ KESERİZ DE SENDE TAYYİP GİBİ (BU MİLLET KOYUN HOCAM)
cevap yaz
M. Kara 04.08.2014 13:10:01
Millet koyun demek. Öyle mi? Bu ne kibir, ne küstahlık. Gazzeye battaniye bile gönderme... Sor bakayım TİKA ya neler gödermiş. Yüzünüz kızarırsa tövbe edin. Beddua modundan kurtulabilirseniz tabii...
cevap yaz
kani 04.08.2014 12:28:24
zatının yıktığı gönüller ne olacak peeeeeeeeeeeek muhterem coca!!!! efendi
cevap yaz
Yuvan Yıkıldı 04.08.2014 12:25:04
dikkat edin önce diyor ki bu kadar kumpası kurup, yatak odalarını röntgenleyenleri, geziyi organize edenleri, FB yi sokağa dökenleri, Aziz Yıldırımı içeri tıkanları, Ergenekon Balyoz için delili üretenleri, içeri tıkmadık asker bırakmayanları tanımıyorum böyle yapıyorlarsa yuvaları yıkılsın diyo....
cevap yaz
UTRECHT 04.08.2014 12:23:35
ulan adi kopekler eey pezevenk ENSONHABER SAHIBI IBNE ULAN SANKI BU TEKRARA DEMIS GIBI YAYINLIYORSUNUZ LAN HERIF MISINIZ LAN SIZ PARALEL KIMSE ALLAH BELASINI VERSIN DIYOR NEVAR BUNDA EEY ENSONHABER SAHIBI VE BUNU HAZIRLAYANLAR SIZIN YERINIZ YOK OGLUM.
cevap yaz
HAMZA KURT 04.08.2014 12:57:51
SENDE YOKSA NE HAVLUYON
cevap yaz
MUHAMMET ESER 04.08.2014 12:22:56
PEKİ SORUYORUM YAHUDİ SİYONİST KÖPEKLERİNE YAHUDİ PAPAZINA NASIL OLUYORDA BEN SİZİN HİZMETİNİZİN BİR PARÇASI OLARAK BURADA BULUNUYORUM DER BU NASIL VATAN HAİNLİĞİDİR YAHUDİLER TÜRKLERİN KALKINMASINIMI İSTİYOR BUNUN İÇİNMİ ÇABALIYORDA SEN ONLARA HİZMET ETMEKLE MÜKELLEFSİN
cevap yaz
Cihad belcika 04.08.2014 12:22:01
Kes yaaaa israil usagi
cevap yaz
recep 03.08.2014 07:28:13
bir kere daha amin dedim
cevap yaz
ŞAŞRDI ... 02.08.2014 23:48:18
ŞAŞIRDI BU ZAVALLI İYİCE. TAYYİP ALAYINI ABONDENE ETTİ BUNLARIN ELHAMDÜLİLLAH. SİYONİST UŞAKLARI.
cevap yaz
fsm1453 02.08.2014 23:23:25
kardinal
cevap yaz
enis 02.08.2014 23:09:24
hocam ıtkaftaymışta fılıstınlı cocuklara acımısmısda uzuluyormusta ( yalandan) dua edecekmıs hanı ısraıl neresınde allah yahudılerın belasını versın neden demıyorsun eeee amerıka var okulların durumu var edermiii hiccc etttıgın belalar ınsallah senı bulsun
cevap yaz
serkan 02.08.2014 21:49:01
o ettiğin bedduanın 1000 de birini israile etsene
cevap yaz
Alimden Zalim Zalimden Alim 02.08.2014 15:42:14
Zamanın alimi diyenler var ya bu adama. Zamanı geldi bu alim zalim oldu. Allah cc. fetullah gülen i 7 kat cehenneminde yakar inşallah.
cevap yaz
Hasan 04.08.2014 12:25:55
Amin...
cevap yaz
ALANYALI 02.08.2014 13:37:53
BU ADAMA BENDE İNANMIŞTIM.. AMA ADAM YAŞLANMIŞ . ETRARINDAKİLER BUNUN ÖLMESİNİ BEKLEMESİN YETER İSLAMİYETE ZARARI VAR ARTIK GÖREVİNDEN EMEKLİ EDİNI
cevap yaz
asdasd 02.08.2014 12:51:09
harbi bir an tırstım izleerken fena beddua ediyor peygamberimizi bilen insn beddua etmez böyle
cevap yaz
Önder 02.08.2014 12:47:48
yine kürt damari kabarmis, yine beddua vay alimmis vay...
cevap yaz
TurkcCc 03.08.2014 22:14:42
evladım adam Kürt değil türk aklın bu kadar mı çalışıyor aptal...
cevap yaz

Yorum Yaz

Haber : Fethullah Gülen'den sert yolsuzluk açıklaması - izle